Nolikums

Mediju pratības projekta “Pilna doma” nolikums

1. Mērķi
1.1. Pilnveidot vidusskolēnu zināšanas par žurnālistiku.
1.2. Sekmēt vidusskolēnu un pedagogu mediju lietošanas prasmes: spēju noteikt mediju satura mērķauditoriju un kritiski vērtēt mediju vēstījumus un informācijas avotus.
1.3. Veicināt vidusskolēnu kļūšanu par atbildīgiem mediju satura veidotājiem.

2. Rīkotāji, atbalstītāji un sadarbības partneri
2.1. Projektu realizē Baltijas Mediju izcilības centrs ar Britu padomes finansiālu atbalstu.
2.2. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM, Valsts Izglītības satura centrs, pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Latvijas Nacionālā bibliotēka, UNESCO Latvija, jauniešu organizācija Avantis, E-klase, Vidzemes Augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte, izglītības programma Iespējamā misija, Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde.

3. Dalībnieki
3.1. Projekta dalībnieki ir Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu audzēkņi un viņu skolotāji.
3.2. Projekta konkursā piedalās skolēnu komandas. Katrā komandā ir pieci skolēni, kā arī viens skolotājs – konsultants.
3.3. Konkursā vienu skolu var pārstāvēt viena vai vairākas komandas.

4. Laiks
4.1 No 2017.gada 15. februārim līdz 2017.gada 1.maijam skolēni pedagogu vadībā apgūst projektā piedāvāto mācību saturu, kā arī pēc izvēles sagatavo un iesniedz žūrijas vērtējumam oriģināldarbu – savu mediju produktu.
4.2. 2017.gada 19. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek projekta “Pilna doma” noslēguma pasākums un konkursa uzvarētāju apbalvošana. Tajā piedalās komandas, kuru iesniegtie darbi ieguvuši augstāko žūrijas vērtējumu.

5. Mācību saturs
5.1. No 2017.gada 15. februārim līdz 2017.gada 1. maijam vidusskolu audzēkņi apgūst mediju pratību, izmantojot projekta autoru sagatavotos mācību materiālus. Tie pēc pedagogu izvēles var tikt integrēti sociālo zinātņu un citu mācību priekšmetu, kā arī interešu izglītības saturā.
5.2. Rīkotāju sagatavotie mācību materiāli paredzēti piecām vai vairāk nodarbībām pēc pedagogu izvēles. Tie ietver sešas videolekcijas par žurnālistikas pamatprincipiem, tās dažādajiem žanriem un formātiem, atlasītus piemērus analizēšanai klasē, uzdevumus skolēniem, kā arī definē nodarbību mērķus un sasniedzamos rezultātus.
5.3. Piecas videolekcijas sagatavotas latviešu valodā, viena (žurnālistikas pamatprincipi) – krievu valodā. Atlasītie piemēri ir latviešu, krievu un angļu valodā.
5.4 Visi rīkotāju piedāvātie mācību materiāli no 2017.gada 15.februāra ir pieejami tiešsaistē projekta “Pilna doma” mājas lapā.

6. Konkursa uzdevums
6.1. Pēc tam, kad skolēni pedagogu vadībā ir apguvuši rīkotāju piedāvātos mācību materiālus, skolēni pēc izvēles veido komandas un gatavo savu mediju produktu vienā no piedāvātajām kategorijām: reportāža; pētniecība; jaunie formāti digitālā vidē (infografika, video, spēle, animācija, komikss u.c.); faktu pārbaude.
6.2. Darbi var tikt sagatavoti, izmantojot un/vai kombinējot dažādus formātus: rakstītu tekstu, infografikas, foto, animāciju, audio, video materiālus u.c.
6.3. Rakstīta teksta apjoms nedrīkst pārsniegt 1000 vārdu. Audiovizuālā materiāla ilgums nedrīkst pārsniegt 6 minūtes.
6.4. Darbi var tikt sagatavoti latviešu, krievu vai angļu valodā.

7. Semināri skolotājiem
7.1.. Projekta autori 2017. gada 16. februārī Rīgā un 2017. gada 17. februārī Daugavpilī rīko seminārus, kuros skolotāji apgūst ievadu mediju pratībā un padziļināti iepazīstas ar sagatavoto mācību saturu, tā izmantošanas iespējām un sasniedzamajiem mērķiem.
7.2. Pedagogi, kuri piedalās seminārā, saņem Baltijas Mediju izcilības centra izsniegtu apliecinājumu.
7.3.Dalībai seminārā pedagogi piesakās, līdz 2017. gada 14. februārim nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi pilnadoma@baltic.media
7.4. Skolu komandas aicinātas piedalīties projektā “Pilna doma” arī tad, ja attiecīgās skolas pedagogs seminārā nav piedalījies.

8. Konkursa darbu iesniegšana
8.1. Sagatavotie darbi jāiesniedz elektroniski, līdz 2017.gada 7.maijam (labots 25.04.2017.) nosūtot tos uz e-pastu pilnadoma@baltic.media
8.2. Darbi, kas sastāv no rakstīta teksta, datu vizualizācijām, infografikām u.c., jāiesniedz PDF formātā.
8.3. Audio un video materiāliem jābūt saglabātiem kanālā YouTube; vērtēšanai jāiesniedz saite uz attiecīgo darbu, kā arī pavadoša vēstule, kas saglabāta PDF formātā.
8.4. Iesniedzot konkursa darbu, jānorāda kategorija, kurā tas sagatavots.
8.5. Iesniedzot konkursa darbu, jāpievieno informācija par darba autoriem (skola, katra komandas dalībnieka vārds, uzvārds, klase, kā arī pedagoga vārds, uzvārds) un kontaktinformācija (e-pasts un telefona nr.).
8.6. Visi iesniegtie darbi var tikt izmantoti pēc rīkotāju ieskatiem, norādot to autorus.

9. Vērtēšana
9.1. Konkursa darbus vērtē žūrija, kurā darbojas profesionāli Latvijas žurnālisti un mediju eksperti.
9.2. Žūrija var nevērtēt darbus, kas nav sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma 6. un 8. daļā minētajiem nosacījumiem.
9.3. Visi skolēni, kuru vērtēšanai iesniegtie darbi atbilst 6. un 8. daļā minētajiem nosacījumiem, saņem Baltijas Mediju izcilības centra sertifikātu par sekmīgu dalību mediju pratības konkursā “Pilna doma”.
9.4. Katrs darbs tiek vērtēts pēc pieciem kritērijiem:
– tēmas aktualitāte;
– radošums un oriģinalitāte;
– informācijas precizitāte, atsauces uz izmantotajiem avotiem;
– atbilstība izvēlētajai kategorijai;
– darba noformējums un tehniskais izpildījums.
9.5. Katra kritērija izpilde tiek vērtēta no 1 līdz 5 punktiem. Žūrija izvirza 20 komandas, kas konkursā saņēmušas lielāko punktu skaitu, dalībai noslēguma pasākumā.
9.6. To komandu saraksts, kas aicinātas piedalīties noslēguma pasākumā, tiek publicēts projekta mājas lapā Pilnadoma.lv līdz 2017.gada 10.maijam.

10. Noslēguma pasākums
10.1. Noslēguma pasākumā 2017.gada 19.maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā piedalās 20 vai vairāk komandas, kuras konkursā saņēmušas augstāko žūrijas vērtējumu.
10.2. Katra komanda, kas izvirzīta dalībai noslēguma pasākumā, sagatavo sava konkursā iesniegtā darba videoprezentāciju (ne ilgāku par 1 minūti).

11. Balvas
11.1. Visu komandu dalībnieki, kas piedalās noslēguma pasākumā, saņem Baltijas Mediju izcilības centra izsniegtu diplomu un piemiņas suvenīrus.
11.2. Projekta sadarbības partneri var piešķirt speciālbalvas komandām pēc savas izvēles.
11.3. Desmit labāko darbu autorkomandas saņem balvu – dalību Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio vai portāla LSM žurnālistu vadītās praktiskās darbnīcās šo mediju redakcijās. Rīkotāji apmaksā visu desmit komandu dalībnieku ceļu līdz Rīgai un atpakaļ.
11.4. Pieci labākie darbi tiek publicēti portālā LSM. Ja nepieciešams, pirms publicēšanas tie tiek pilnveidoti, autoriem sadarbojoties ar profesionāliem žurnālistiem.